��������-��������-����������-��������

توسط مخترعان ایرانی صورت گرفت؛

ساخت دستگاه هوشمند الکترو مکانیکی تغذیه زالو

دستگاه الکترو مکانیکی تغذیه زالو هوشمند در مرکز خلاقیت و نوآوری بسیج ساخته شد.