��������-��������-������-������-��������-��������-��������������-������������

بومی سازی دیگ های بخار توسط متخصصان ایرانی

شرکت آذر دما گستر بویلرهای تولیدی خود را به کشورهایی صادر می‌کند که روزگاری دیگ های بخار را از آنجا می‌خرید.