��������-��������

کارشناس ارشد روان شناسی

تفاوت روان ‌شناس و روان پزشک در چیست؟

کارشناس ارشد روان شناسی با اشاره به تفاوت رویکرد غالب رشته های روان شناسی و روان پزشکی در بهبود بیماران بر لزوم توجه به این تفاوت ها از سوی جامعه تاکید کرد.