��������

مطالعات جدید دانشمندان علوم فضایی نشان می‌دهد؛

زهره یک سیاره عجیب و غریب است

مطالعات جدید دانشمندان علوم فضایی حاکی از آن است که سطح سیاره «زهره»‌ (ونوس) ممکن است از یک قشر لیتوسفر نرم و انعطاف‌پذیر تشکیل شده باشد که به طور منظم نوسازی و تجدید می‌شود.

بازگشت دوباره الهه زیبایی به آسمان

پس از چندین ماه غیبت سیاره زهره دوباره در آسمان شامگاهی ظاهر شد. این سیاره پس از ماه و خورشید پر نور ترین جرم آسمانی است.