��������

روشهای گرم کردن مغز با تغذیه بر مبنای طب سنتی

احساس آرامش با گرمی ها، رنجیدن از سردی ها از جمله علائم سوء مزاج مغز سرد است و فردی که سردی در بدن او افزایش یابد با مصرف مواد غذایی گرم می تواند انرژی از دست رفته را به مغز و بدن خود بازگرداند.

منشاء بیماری های فصل بهار حرکت اخلاط و مواد مضر بدن می باشد

منشاء بیماری های فصل بهار حرکت اخلاط و مواد مضر بدن می باشد و بهترین درمان، خارج کردن این مواد از بدن می باشد، لذا تقویت بدن با تنقیه بدن و دفع مواد زائد از آن از طریق فصد و حجامت، قی و اسهال از بهترین روش ها و سودمندترین آن هاست.