��������

حكايتی شنیدنی از ماجرای آتش و بلوط

از دیروز تا امروز بلوطستان صحنه جدال آتش و درخت بوده است؛ یک روز ماجرای زغال گیری است و روز دیگر تغییر کاربری و کشاورزانی که به طمع زمین مُفت، چنگ به سرمایه زمین انداخته‌اند، یک روز با تبر و اره می‌برند و روز دیگر زغال می‌گیرند و این روزها آتش می‌زنند.

ریزازدیادي موثرترین راهکار برای تکثیر درختان شاه بلوط است

شاه بلوط گیلان، گونه در حال انقراض جنگل های هیرکانی

درخت شاه بلوط گونه اقتصادی و پربازده جنگل های هیرکانی به ویژه در منطقه گیلان است که طی سال های اخیر به شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته و عرصه های وسیعی از رویشگاه های مادری آن به علت سوء مدیریت نابود شده اند.