������-������������-����

استارت آپ های خاورمیانه

رقابتی برای قطب آینده استارت آپی خاورمیانه

واکاوی علم و فناوری در تجارب استارت آپی مشاور شرکت های بزرگ دیجی کالا،کاله؛

چگونه تیم استارت آپی خود را بسازیم؟

ارزش تیم سازی در استارت آپ ها به اندازه است که در عرصه جهانی برای سرمایه گذاری روی یک کسب و کار در ابتدا تیم مربوطه را ارزیابی کرده و سپس ایده مورد نظر در کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد،یک تیم خوب باعث موفقیت استارت آپ و تیم ضعیف عامل شکست استارت آپ است.