������-����������-����-������������-����������

سفرستاری ‏معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به خراسان‌جنوبی

‏معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ۱۲ خرداد با هدف بازدید از مرکز نوع آوری وشتابدهی دانشگاه بیرجند به خراسان جنوبی سفر می کند.