������-����������

با ترکیب هنر و علم فیزیک؛

با دید هنری می توان کوانتوم را توصیف کرد

با تعمیم دادن فیزیک کوانتوم به هنر و فلسفه می توان تصویر درست و ساده ای از این دنیای شگفت انگیز ارائه کرد.