������-��������-����������

گفتگو با نماینده مردم فارس در مجلس خبرنگان؛

تاثیر مهم علم و دانش بر زندگی بشر

دکتر احمد بهشتی گفت: پر اهمیت شدن که طبیعی هست باید سوال کنید بگوید که اگر پراهمیت نمی شد !؟ جای چون و چرا داشت. چون علم درزندگی بشر گره گشا است.