����-��������

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس

۱۱ سایت جدید آبشیرینکن در حال احداث است

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور در استان هرمزگان از آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس بازدید کردند.

ابداع دستگاه آب شیرین کن نوآورانه

دانشمندان به تازگی از یک دستگاه آب شیرین کن رونمایی کردند که آب دریا را به آب آشامیدنی تبدیل می کند.