آرشیو

اوراق سلف نفتی به چه معناست

گفتگویی با دکتر ابوالفضل امینیان، کارشناس اقتصاد در رابطه با شریط حال حاضر در بورس ایران

برنامه دولت برای پولهای سرگردان مردم، با فروش اوراق سلف نفتی

گفتگویی با دکتر ابوالفضل امینیان، کارشناس اقتصاد در رابطه با شریط حال حاضر در بورس ایران

توصیه به خریداران اوراق سلف نفتی

گفتگویی با دکتر ابوالفضل امینیان، کارشناس اقتصاد در رابطه با شریط حال حاضر در بورس ایران

دولت از فروش نفت در بازار بورس چه هدفی دارد؟

گفتگویی با دکتر ابوالفضل امینیان، کارشناس اقتصاد در رابطه با شریط حال حاضر در بورس ایران