روغن تقلبی

ساخت دستگاه تشخیص روغن تقلبی-مصاحبه با مخترع البرزی مهندس مهدی رشوند

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ مهندس مهدی رشوند موفق به ساخت دستگاه نشخیص روغن تقلبی شد. ایشان ضمن مصاحبه با این خبرگزاری اظهار داشت:

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﮐﻨﺠﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي و اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾﺮان ﻫﺴﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﭘﯿﭽﯿـﺪه اي ﮐـﻪ دارد ﺑﺴـﯿﺎر     ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷـﻮد . ﻗﯿﻤـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﺑﺮاي ورود ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮاﻫﻢ  ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ روش ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن روﻏﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ذرت، ﮐﻠﺰا، آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺧـﺎﻟﺺ زﯾﺘـﻮن   اﺳﺖ و ﯾﺎ روﻏﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن را وارد روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﻠﺐ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﮐﻨﺠﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﺧﺎزﻧﯽ اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺑﺪﻧﻪ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ، واﺣـﺪ ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﯿﮕﻨﺎل، واﺣـﺪ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي دي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ، ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ AVR، واﺣـﺪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺣﺴـﮕﺮ ﺧـﺎزﻧﯽ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ اي،  ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮ، ﮐـﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﯿﺮ، دورﺑﯿﻦ و واﺣﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي و ﻣﺪﻟﺴـﺎزي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﮐﻨﺠﺪ ﺗﻘﻠﺒﯽ و اﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي   ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﯽ،  از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎي آﻧـﺎﻟﯿﺰ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي  اﺻﻠﯽ(PCA)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻄﯽ (LDA) و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ.

 

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۱:۰۳

شناسه خبر: 101144

مطالب مرتبط :
ماشین برداشت زیتون

ماشین برداشت زیتون

طراحی، ساخت و بهینه سازی ماشین برداشت ضربه ای زیتون

اشکارساز

ساخت آشکارساز تشعشعات

طراحی و امکان سنجی ساخت اشکارساز اتاقک یونش با صفحه کشویی بتا با قابلیت تشخیص تشعشعات آلفا، بتا و گاما

تولید اب از رطوبت هوا-مصاحبه با مهندس لطفی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه دنیای نانو البرز

تولید اب از رطوبت هوا

رونمایی از دستگاه تولید اب از رطوبت هوا-مصاحبه با رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه دنیای نانوالبرز

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب