ستاد ملی "سال بین المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار" پیام رییس انجمن ریاضی امریکا به انجمن ریاضی ایران را منتشر کرد

به مناسبت سال بین المللی علوم پایه و پیشرفت پایدار پیام رییس انجمن ریاضی امریکا به انجمن ریاضی ایران دریافت شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، به مناسبت نامگذاری سال ۲۰۲۲ ، به سال" علوم پایه و علوم پایه و پیشرفت پایدار" از سوی یونسکو رئیس انجمن ریاضی امریکا آقای روث چارنی به انجمن ریاضی ایران پیامی را ارسال داشته است که که آن را مرور می کنیم:

در معرفی این ستاد ملی آمده است:«ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻤﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  و رﺧﺪادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻄﻮح ﺳﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﻃﺮح   ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎدی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻌﯿﺸﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ. اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺎل 2022 ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﮐﺎری ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

در همین راستا شورای سیاست گذاری بزرگداشت سال بین‌المللی با حضور نهادهای مختلف و از جمله انجمن‌های علمی مرتبط با علوم پایه تشکیل گردید که وزیر محترم علوم به عنوان رییس این شورا و دبیر محترم شورای عالی عتف به عنوان نائب رییس آن و جناب آقای دکتر نصیری به عنوان دبیر آن انتخاب شده‌اند. ذیل  این شورا، کمیته اجرایی تشکیل شده است که ۱۷ عضو از رؤسای انجمن‌‌های علمی کشور چون انجمن‌های فیزیک، انجمن شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست‌­شناسی، آمار و انجمن ژنتیک را شامل می‌شود.»

پیام رییس انجمن ریاضی آمریکا به انجمن ریاضی ایران به مناسبت سال بین المللی علوم پایه و پیشرفت پایدار

ریاضیات هسته اصلی بسیاری از علوم امروزی است. در حالی که بسیاری از مردم ریاضیات را در درجه اول به عنوان ابزاری برای تحلیل داده ها و انجام پیش‌بینی می شناسند، در حقیقت، ریاضیات در عمل و به شیوه‌ای بنیادین به توسعه علم، مهندسی و پزشکی کمک کرده است. از نیوتن که از فواصل بی نهایت کوچک برای محاسبه حرکت استفاده می کرد تا کاربرد فراگیر نظریه اعداد در سامانه‌های رمزنگاری، نظریه های ریاضی منجر به پیدایش روش‌های بنیادین و جدیدی در مدل سازی و درک مسائل دنیای واقعی شده اند. اغلب، کاربردها مدت ها پس از توسعه نظریه بوجود می آیند. تحلیل داده های توپولوژیکی، قلمرو محضی از ریاضیات که یک قرن پیش توسعه یافته است، یک نمونه جدید از این پدیده است که در آن ایده هایی از توپولوژی جبری به طور موثر برای درک مجموعه داده های عظیم به کار می‌رود.

در حالی که بسیاری از ما ریاضیات را به دلیل زیبایی ناب و چالش‌های شگفت‌انگیز آن انتخاب می‌کنیم، برخی دیگر به خاطر تمایل به ایجاد تأثیر قابل توجه بر علم و جامعه جذب آن می‌شوند. نقش انجمن های حرفه ای حمایت از توسعه ریاضیات نوین و نیز تقویت آگاهی و قدردانی از نقش و سهم ریاضیات در رشته های دیگر و در زندگی روزمره است. سال بین‌المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار یونسکو، فرصتی برای برجسته کردن این اهداف است. انجمن ریاضی آمریکا از همراهی با انجمن ریاضی ایران در تجلیل این سال خاص خوشنود است.

روث چارنی
رییس انجمن ریاضی امریکا

زمان انتشار: سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۹:۱۸

شناسه خبر: 101688

مطالب مرتبط :
۳۲

۴ اثر صنایع‌دستی هرمزگان در مسیر دریافت مهر اصالت یونسکو

سرپرست صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از راه‌یابی ۴ اثر تولیدی هنرمندان صنایع‌دستی استان به مرحله ارزیابی مهر اصالت بین‌المللی یونسکو خبر داد.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب