ابتکار جديد نخبه جوان بوشهري، دريافت آب از رطوبت هوا خبرگزاری علم و فناوری - ابتکار جديد نخبه جوان بوشهري، دريافت آب از رطوبت هوا