مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

1-مراجعه به سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري سپاه محمد رسول ا....، مديريت توسعه فني 2- پر کردن فرم تقاضا 3- فرستادن فرم به نشاني B.elme roshed@chmail.ir 4- تعيين تاريخ جلسه دفاعيه اوليه با مديريت مراکز رشد 5- برگزاري جلسه دفاعيه (در اين جلسه متقاضي به توضيح و دفاع از نوآوري و عملي بودن طرح و ارائه مستندات خواهد پرداخت). 6- عقد قرار داد استقرار حداکثر به مدت 9 ماه  

زمان انتشار: سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۴:۵۶

شناسه خبر: 33044

کلید واژه‌ها:
دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب