ساخت و تولید پنل‌های انرژی خورشیدی در ایران/پنل ه خبرگزاری علم و فناوری - ساخت و تولید پنل‌های انرژی خورشیدی در ایران/پنل های وارداتی حذف خواهند شد