اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالع خبرگزاری علم و فناوری - اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی