ارايه راهكارهاي بهبود آمادگي؛

بررسی میزان آمادگی بیمارستان کوثر

ریسک تحمیل شده ناشی از یک بحران بالقوه را می توان در سه عامل فرکانس بروز، میزان آسیب پذیری سازمان در برابر شرایط اضطراری مورد مطالعه و شدت پیامدهای احتمالی آن واکاوی کرد. فرکانس بروز شرایط اضطراری از جمله موضوعات بحث برانگیز بوده و در حال حاضر روش پذیرفته شده ای جهت تعیین فرکانس بروز شرایط اضطراری در دسترس نمی باشد. آسیب پذیری، مشخصاتی از یک سازمان است که سبب می شود در حضور یک بحران، آن سازمان در ایفای نقش های خود دچار مشکل شده و حتی حیات اش را از دست دهد.

 به گزارش خبرگزاری علم و فنائوری از کردستان ؛ کیوان ساعدپناه محقق کردستانی اقدام به بررسی  میزان آمادگی بیمارستان کوثر  در مواجهه با شرایط اضطراری با استفاده از راهنمای  ISO22399:2003 و ارايه راهكارهاي بهبود آمادگي در بیمارستان ها کرد.

 وی افزود؛ توانایی مدیریت کردن شرایط اضطراری، یکی از قابلیت های حیاتی هر سازمانی محسوب می شود. صدمات بالقوه یک بحران جدی به بافت، اقتصاد و عملیات یک سازمان می تواند حیات آن را به مخاطره انداخته و نتایج فاجعه باری را به دنبال داشته باشد. چنین حوادثی می توانند ریشه صنعتی، طبیعی یا انسان ساز داشته باشند. ریسک تحمیل شده ناشی از یک بحران بالقوه را می توان در سه عامل فرکانس بروز، میزان آسیب پذیری سازمان در برابر شرایط اضطراری مورد مطالعه و شدت پیامدهای احتمالی آن واکاوی کرد. فرکانس بروز شرایط اضطراری از جمله موضوعات بحث برانگیز بوده و در حال حاضر روش پذیرفته شده ای جهت تعیین فرکانس بروز شرایط اضطراری در دسترس نمی باشد. آسیب پذیری، مشخصاتی از یک سازمان است که سبب می شود در حضور یک بحران، آن سازمان در ایفای نقش های خود دچار مشکل شده و حتی حیات اش را از دست دهد.

آیا بیمارستان کوثر برنامه های پیشگیری و پاسخ در برابر  شرایط اضطراری مناسب را در برنامه ریزی های خود در نظر گرفته است؟

 

عوامل متعددی می توانند سبب افزایش آسیب پذیری یک سازمان در برابر شرایط اضطراری شوند. عمده این عوامل به ضعف های سازمان در مدیریت شرایط اضطراری بالقوه مربوط می شود .  سومین عاملی  در تعیین ریسک های احتمالی یک بحران در نظر گرفته می شود، شدت پیامدهای احتمالی یک بحران است. مولفه های متعددی برای تعیین شدت یک بحران احتمالی مفروض است. برای مثال، ارزش ریالی خسارات وارده، مدت توقف عملیات، خدشه به اعتبار سازمان و سایر کمیت های مشابه از این دست معیارها محسوب می شوند. یکی از موضوعاتی که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد، ارزش انسان های آسیب دیده در بحران ها است. طبعا، بروز آسیب به انسان ها در یک شرایط اضطراری، منجر به تلفات قابل توجه اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه می گردد. از این رو، می توان چنین نتیجه گیری کرد که در صورت بروز شرایط اضطراری در محیط هایی که ارزش های انسانی بالاتری (از دیدگاه اقتصاد دانش محور) داشته باشند، ریسک بحران بالاتر خواهد بود .

 امروزه، داشتن آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری، از الزامات حیاتی مراکز علمی و آموزشی محسوب می شود.

وی در ادامه عنوان کرد، در مطالعه ای که توسط یک تیم پژوهشی در ایالات متحده آمریکا در خصوص آمادگی و پاسخگویی به شرایط اضطراری بر روی افراد در محیط های کاری مختلف (خدمات غذایی، نظامی، دانشگاه های فیزیک، و سازمان عدالت برای نوجوانان) انجام شده است، مشخص شده که میزان آمادگی کارکنان در سازمان هایی که نظام آموزشی مناسبی برای مقابله با شرایط اضطراری ایجاد کرده اند، نسبت به سازمان های فاقد برنامه بیشتر بوده است. در این مطالعه، ارزیابی دوره ای آمادگی سازمان در برابر شرایط اضطراری توصیه شده است.

آیا منابع، نقش ها و مسولیت های افراد و مدیران در شرایط اضطراری در بیمارستان کوثر تعیین شده است؟

شرايط اضطراري و بحران ها قادرند لطمات و آسيب هاي جدي به تاسيسات، زيرساخت ها و افراد گرفتار در محدوده آسيب وارد نمايند. بيشتر سازمان هاي مدرن داراي برنامه هاي مدوني در زمينه افزايش آمادگي در برابر شرايط اضطراري و حفاظت از دارايي ها و سرمايه هاي سازمان خويش در برابر بحران ها هستند. مراكز آموزشي و درمانی از جمله بیمارستان ها هم از اين قاعده مستثا نيستند مضاف بر اينكه بدليل تراكم بالاي سرمايه انساني شامل پزشکان، پرستاران، دانشجويان و نيروهاي اجرايي كه عمدتا و بعضا مشتمل بر نيروها و سرمايه هاي نخبه كشور هستند اين برنامه ريزي ها داراي اهميت بيشتري است.

آیا الزمات و دستورالعمل های قانونی برای طرح ریزی شرایط اضطراری در بیمارستان کوثر وجود دارد؟

 

بیمارستان کوثر سنندج با داشتن چند صد پزشک خبره و متخصص به همراه تعداد زيادي از كارمندان یکی از مراکز مهم آموزشی و درمانی در سطح کشور تلقی می شود، بنابراين لازم است كه جهت حصول اطمينان از حفاظت از اين سرمايه عظيم انساني و نيروي متخصص در زمان بروز شرايط اضطراري تمهيدات لازم صورت پذيرد. پيش از اجراي هرگونه برنامه ريزي در جهت حفاظت از منابع ياد شده، لازم است كه وضعيت موجود بررسي شده و سطح آمادگي سازمان در برابر شرايط اضطراري احتمالي سنجيده شود. از اين رو، اين طرح پيشنهاد دهنده اندازه گيري سطح آمادگي در برابر شرايط اضطراري و بحران هاي احتمالي با استفاده از استاندارد بررسي سطح آمادگي در برابر شرايط اضطراري و تداوم عمليات در شرايط بحراني مي باشد.

مهمترین ویژگی ها:

 

  1. شناخت سیستم ها و تمهیدات ، نقش ها، مسئولیت ها و منابع موجود در بیمارستان کوثر  در پاسخ به شرایط اضطراری و موقعیت های بحرانی.
  2. شناسایی زیر ساختها و منابع مورد نیاز جهت  توانمندسازی مجتمع آموزشی و درمانی در ادامه فعالیت های خود در یک سطح حداقلی قابل قبول در شرایط اضطراری و وقوع بحران.
  3. مستند سازی منابع کلیدی،زیر ساخت ها ، وظایف و مسئولیت های ، مورد نیاز کارکرد ها و فعالیت های مهم  مجتمع اموزشی و درمانی ،که در زمان بروز رویداد و بلایا به این عملیات حیاتی، کمک می کنند.
  4. تعیین وضعیت سیستم های تخلیه ی اضطراری، سیستم های مقابله با حریق و دیگر سیستم های حفاظتی ایمنی در بیمارستان کوثر سنندج.
  5. تعیین وضعیت برنامه های اموزشی، ارايه راهكارهاي بهبود آمادگي و روش های حفاظت فردی مرتبط با شرایط اضطراری در بیمارستان کوثر .

 

یکی از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان کاهش هزینه­‌ها به منظور بالا بردن بهره وری است. حوادث از جمله موارد هزینه­ زا در یک سازمان می‌­باشند. آسیبهای جانی، مالی و زیست محیطی حوادث، می‌­توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سازمان را تحت تأثیر قرار دهند، از این رو امروزه کاهش حوادث و آثار و پیامدهای آن‌ها به یکی از اولویتهای سازمان‌ها تبدیل شده است.   بنابراین به منظور کاهش اثرات این حوادث در چنین شرایطی، که به وضعیت­های اضطراری موسومند، پیش­بینی حوادث محتمل و برنامه ریزی جهت مقابله با آن‌ها اهمیت حیاتی دارد.

امروزه داشتن آمادگی برای مواجهه با  شرایط اضطراری،از جمله گسترش برنامه ها ی بحران -  فاجعه و آموزش کارکنان  در محل های  کار، امری حیاتی است. این که آیا یک فاجعه طبیعی است( مانند زلزله و سیل) یا فاجعه انسان ساخته است ( مانند آتش سوزی و..)  شرایط اضطراری از پیش تعیین شده نیست ، بنابراین امادگی قبل از فاجعه  کلید نهایی پاسخگویی موفق به شرایط  اضطراری  در محل کار است.

در این رابطه مطالعه ایی  توسط پژوهشگران، در شمال میسوری، ایالات متحده آمریکا بر روی افراد  از محیط های کاری مختلف (خدمات غذایی، نظامی، دانشگاه های فیزیک، و سازمان عدالت برای نوجوانان)انجام شد، و در این مطالعه 45 نفر به عنوان گروه نمونه(مورد آزمایش) و 37 نفر به عنوان گروه شاهد انتخاب گردید سپس به افراد نمونه در رابطه با آمادگی و پاسخگویی به شرایط اضطراری آموزش داده شد.سپس میزان آگاهی هر دو گروه شرکت کننده دراین مطالعه،  قبل و بعد از آموزش  بوسیله آزمون استاندارد شده ایی مورد مطالعه قرار گرفتند.

در انتها وی افزود؛ چارچوب ترنر یک چالش جالب توجه را برای برنامه ریزی و، به ویژه، مدل سازی ارائه می دهد. این چارچوب بطور غیر مستقیم نشان می دهد ، که اگر ما مایل به درک ماهیت واقعی ، شکلی  از  فاجعه در یک نوع موقعیت ویژه باشیم  ، باید  درک کاملی از  چگونگی تداخل سه فاز مختلف ازیک فرایند را  در طول زمان  ، داشته باشیم همچنین تاکید می کند که اگر بخواهیم  برنامه ریزی معناداری داشته باشیم  باید درک درستی از هر سه دوره، و چگونگی  تاثیر هر یک از دوره ها بر دوره ی بعدی در سیکل فاجعه داشته باشیم.

پایان خبر/

زمان انتشار: سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۴:۵۴

شناسه خبر: 57824

مطالب مرتبط :
۰

در نشست صمیمی هیئت تحریریه خبرگزاری علم و فناوری با رئیس بیمارستان کوثر؛

صرفه جویی ۱۰ میلیون دلاری ارزی با اتکا به اختراعات داخلی/ علم و فناوری تریبونی برای آنان که رسانه ندارند

رییس بیمارستان کوثر گفت: استفاده از اختراعات داخلی سالانه حدود ده میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد می کند .

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب