سولفات مس بدون نیترات توسط پژوهشگر قزوینی تولید شد خبرگزاری علم و فناوری - سولفات مس بدون نیترات توسط پژوهشگر قزوینی تولید شد