علت گرایش مخاطبین به رسانه های بیگانه خبرگزاری علم و فناوری - علت گرایش مخاطبین به رسانه های بیگانه