رتبه ایران در خروج نخبگان از کشور بهبود یافت خبرگزاری علم و فناوری - رتبه ایران در خروج نخبگان از کشور بهبود یافت