تاکید بر افزایش سطح تعاملات و همکاری مشترک خبرگزاری علم و فناوری - تاکید بر افزایش سطح تعاملات و همکاری مشترک