وحی منزل نیست اما به ساماندهی مؤسسه‌ها اعتقاد داریم خبرگزاری علم و فناوری - وحی منزل نیست اما به ساماندهی مؤسسه‌ها اعتقاد داریم