برای درمان بیماری های لثه ،میله ی پلیمری جایگزین آ خبرگزاری علم و فناوری - برای درمان بیماری های لثه ،میله ی پلیمری جایگزین آنتی بیوتیک ها شد