حضور ۹ تیم از مخترعین جمهوری اسلامی ایران در جشنوا خبرگزاری علم و فناوری - حضور ۹ تیم از مخترعین جمهوری اسلامی ایران در جشنواره بین المللی اختراعات و طراحی تایوان