تماشا کنید: نخستین کفشی که تماما از گیاه ساخته شده است خبرگزاری علم و فناوری - تماشا کنید: نخستین کفشی که تماما از گیاه ساخته شده است