بیانیه گام دوم یک سند تئوریک مهم با یک نوع آینده پ خبرگزاری علم و فناوری - بیانیه گام دوم یک سند تئوریک مهم با یک نوع آینده پژوهی و راهبرد نویسی است