کاهش هزینه دندانپزشکی با عرضه محصولات با ارز دولتی خبرگزاری علم و فناوری - کاهش هزینه دندانپزشکی با عرضه محصولات با ارز دولتی