رتبه چهارم جهانی «اپلیکیشن های موبایل» به دانشجوی خبرگزاری علم و فناوری - رتبه چهارم جهانی «اپلیکیشن های موبایل» به دانشجوی تبریزی رسید