کابوس کرونــا بـه ایران رسید/آزمایش مثبت دو مورد خبرگزاری علم و فناوری - کابوس کرونــا بـه ایران رسید/آزمایش مثبت دو مورد کرونا تا این لحظه