اعتیاد به تلفن همراه باعث تغییرات در مغز خبرگزاری علم و فناوری - اعتیاد به تلفن همراه باعث تغییرات در مغز