اجرای طرح صنعت یار در استان سمنان خبرگزاری علم و فناوری - اجرای طرح صنعت یار در استان سمنان