سمنان| کــرونا تحت کنترل است خبرگزاری علم و فناوری - سمنان| کــرونا تحت کنترل است