محققان تبریزی سیستم هوشمند سنجش تراکم خاک و کنترل کیفیت آسفالت طراحی کردند

محققان شرکت «بینا ماشین آسیا» سیستم هوشمند سنجش تراکم خاک و کنترل کیفیت آسفالت طراحی و عملیاتی کردند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از آذربایجان شرقی ،محققان و پژوهشگران شرکت «بینا ماشین آسیا» در تبریز  که متخصصان دانشگاهی هستند توانستند سیستم هوشمند سنجش تراکم خاک و کنترل کیفیت آسفالت با نام سیستم BM-CMS18 طراحی کرده و آن را تولید نمایند.

غلامرضا چمن خواه،مدیر شرکت «بینا ماشین آسیا» در گفتگو با خبرنگار علم و فناوری گفت: هدف از تراکم خاک، بهبود خواص مهندسی توده خاک از طریق کسب مزایای زیر است. کاهش نشست پذیری،کاهش نفوذ پذیری،افزایش مقاومت برش خاک و بهبود پایداری شیب های خاکی ،بهوبد ظرفیت باربری بسترهای خاک،کنترل تغییر حجم های نامطلوب نظیر تورم ناشی از انجماد انقباظی و تورم های ناشی از تغییر رطوبت .

وی با اشاره به انواع غلتک ها افزود: غلتک زنجیری، ویبره،چرخ فلزی،چرخ لاستیکی،چرخ لاستیکی سنگین، غلتک پاچه فیلی و غلتک پاچه بزی است که در مصالح سنگی،ماسه و رس کاربرد دارند.

وی در مورد تجهیزات سنجش تراکم خاک نیز ادامه داد: تجهیزات سنجش تراکم خاک ابزارهایی هستند که در عملیات عمرانی مانند سدسازی،راهسازی و برای تعیین میزان فشردگی یا دانیستیته خاکریز استفاده می کنند.

مدیر شرکت بینا ماشین آسیا با اشاره به طرح سیستم های هوشمند سنجش تراکم خاک تصریح کرد: این سیستم ها میزان تراکم خاک را در یک نقطه به صورت بلادرنگ اندازه گیری می کنند.

وی تکنولوژی استفاده شده در سیستم هوشمند را تکنولوژیccc و IC ذکر کرد و افزود : تکنولوژی CCC برای اندازه گیری آنی و مداوم پارامترهای ماشین که تاثیر گذار در کوبش خاک هستند و از آنها برای آنالیز و کنترل پروسه کوبش استفاده می شود

تکنولوژی IC: استفاده از داده های CCC برای کنترل و بهینه سازی عملکرد ماشین است.

چمن خواه در مورد معرفی سیستم هوشمند سنجش تراکم خاک و کنترل کیفیت آسفالت  خاطرنشان کرد:

ﺳﻴﺴﺘﻢ  BM-CMS18  بـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺑـﺮ رويﻏﻠﺘﻜﻬـﺎي ﺗـﻚ درام  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ   

 اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﺎر و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ وﻳﺒـﺮه ﻏﻠﺘﻚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎن واﻗﻌﻲ  ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻛـﺮده و ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﻨﺪ داده و ﭘﺮوﺳﻪ آزﻣﻮن ﮔﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ را از ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ ﺳﺎزي ﺣﺬف کند.

وی درباره ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ  BM-CMS18 ادامه داد:زﻳﺮﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم و دوام ﺑﻨﺎي اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻫـﺮ ﺳـﻄﺤﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎزي آن ﺳﻄﺢ دارد؛ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ  وﻳﮋه راﻫﺴﺎزي، از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﭼﮕﺎﻟﻲ آﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎك زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه و ﺟﺎده را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﺨﺮب ﻣﻘﺎوم ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻛﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎزي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﻲ ﻳـﻚ ﻛـﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ زﻳﺮﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮردﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه  و در ﺳﻄﺢ ﻛﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮﺳﺎزي ﺑﻪ درﺟـﺎت ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮﺳﻨﺪ     

ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧﻘﻄـﻪاي و ﻣﺤﻠـﻲ در ﻋﻤﻠﻴـﺎت زﻳﺮﺳﺎزي ﻣﻲ   ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎك    ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع ﺧﺎك و ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻃﻮري اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻ :ﭘـﺲ از اﺟـﺮاي در زﻣـﺎن ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺳـﺎزي،ﻋﻤﻠﻴﺎت روﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن دﭼﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺸﻮد؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺨﺶ زﻳﺮﺳﺎزي دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺸﻮد .

روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﺎ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮش و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮوژه اي از ﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ؛ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  

 سیستم BM-CMS18  ﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .سیستم  BM-CMS18 ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖﻏﻠﺘﻚ  وﻋﻤﻞ وﻳﺒﺮه زﻧﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎك زﻳﺮ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ  ﻏﻠﺘـﻚ  را در ﻫﻤـﺎن ﻟﺤﻈﻪ به ﺪﺳﺖ آورده و ﻋﻤﻞ ﻛﻮﺑﺶ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺮخ ﺿـﺮﺑﺎت وﻳﺒﺮهﻏﻠﺘﻚ ﻣﻲ در واﺣﺪ زﻣﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﺑﺮ ﮔﺬارد  . 

اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ : 1-  ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ« ﻣﺎدر» ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ و ﭼﺮاﻏﻬﺎي وﺿﻌﻴﺖو ﻛﻠﻴﺪ روﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮده و در داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻦﻏﻠﺘﻚ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد. 

 2-  ﻛﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﻓﻠـﺰي ﻋـﺎﻳﻖ- ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ و از دو ﺳﺮ داراي ﺳﻮﻛﺖ اﺗﺼﺎل ﻧﺮي  است ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ) ﺟﻌﺒﻪ ﻣـﺎدر و ﺳـﺮ دﻳﮕﺮ آن ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد.  

3- ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﺑـﺮ روي ﺷﺎﺳـﻲ ﻛﻨﺎري و ﻣﺤﻮر درام ﻏﻠﺘﻚ ﻣﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد

ﺷﻴﻮه ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ   ﺑـﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪف ﻧﻤﻲ  ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺿﻤﻦ ا ﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ را در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﭼﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻧـﺼﺐ ﻛﺮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ و ﺳﻮراخ ﻛﺎري  است و ﻳﻚ ﻧﺼﺎب آﻣﺎﺗﻮر می ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻣﺪت ﻓﻘﻂ 40دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺼﺐ  کند.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ سیستمBM-CMS18  ﻃـﻮري ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔﺮدوﺧﺎك، آب، رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣا تا 60 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﻏﻴﺮه ﭘﺎﻳﺪار می ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ و ﺳﻠﻴﻘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، زﻳﺮا آﺳیب هﺎي وارده ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ را از ﻗﻴﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

وی در پایان  با اشاره به ویژگی های منحصربه فرد هوشمند سنجش تراکم خاک و کنترل کیفیت آسفالت گفت: اندازه گیری برخط ضریب تراکم زیر درام با دقت 1درصد و 5درصد ، اندازه گیری فرکانس ویبره، ذخیره داده بر روی فلش مموری (مدلcms19)، نشانگر وضعیت مطلوب و نامطلوب با چراغ های LED پردازنده ARM CORTEXM3  و شیب اندازه گیری، بهره مندی از فیلتر کالمن و فیلتر ذره ای ، دارای GPS و MODEM و دارای صفحه LEDگرافیکی تک رنگ جهت ترمیم ترسیم نمودارها، دارای صفحه کلید اندازه گیری تمامی پارامترهای دما،سرعت،حرکت و شیب سطح اندازه گیری از فیلترهای کالمن و ذره ای و منطق فازی جهت تخمین و تصحیح داده ها.مصرف پایداری خیلی پایین، ترسیم برخط گراف ها و نمایش آنی تمامی پارامترها ، محاسبه ضریب تراکم ، آپدیت نرم افزار، دارای سیستم عامل اندروید، صفحه های سیستم دارای GPS، اتصال به FIWI داشتن پردازنده قدرتمند ، قابلیت اتصال به اینترنت ،قابلیت ارتباط بین کابین و لینک داخل ماژول ها و آپدیت خودکار نرم افزار و ...از جمله ویژگی ها و قابلیت های سیستم هوشمند سنجش تراکم خاک و آسفالت است.

گزارش: معصومه درخشان

زمان انتشار: سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 86293

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب