احیــا و درمـــان نخستین بیمارکرونایی با "اکمو"/ت خبرگزاری علم و فناوری - احیــا و درمـــان نخستین بیمارکرونایی با "اکمو"/تکنولوژی اکمــو چیست؟