وضعیت مطلوب بخش زیست فناوری در کشور/ موفقیت ایران خبرگزاری علم و فناوری - وضعیت مطلوب بخش زیست فناوری در کشور/ موفقیت ایران در صادرات صنعت داروسازی زیستی