بررسی نقش چشمگیر "هوش مصنوعی" در نبرد با کرونا خبرگزاری علم و فناوری - بررسی نقش چشمگیر "هوش مصنوعی" در نبرد با کرونا