در مقاله محققان ایرانی بررسی شد؛

نقش میکرو RNA درعفونت کرونا ویروس جدید و بیماری کووید۱۹+ عکس

اکنون، تیمی از محققان از چند دانشگاه معتبر ایران، در مقاله ای نقش میکرو RNA درعفونت کرونا ویروس جدید و بیماری کووید۱۹ را بررسی و گزارش کردند: miRNA های میزبان، می تواند عفونت را تقویت کند و همچنین بسته به نوع آن می تواند به عنوان یک ضد ویروس عمل کند. بنابراین"MiRNA ها می توانند به عنوان وسیله ای برای پیشگیری، تشخیص و بهبود عفونت های ویروسی عمل کنند" ، و زمینه تحقیق در مورد توسعه درمان موثر برای کووید۱۹ را فراهم می کنند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان به نقل از مدیکال نیوز، طی یازده ماه گذشته، چیزهای زیادی در مورد ویروس جدید کشف شده است. اکنون، تیمی از محققان از چند دانشگاه معتبر ایران، در مقاله ای نقش میکرو RNA درعفونت کرونا ویروس جدید و بیماری کووید۱۹ را بررسی و گزارش کردند: miRNA های میزبان، می تواند عفونت را تقویت کند و همچنین بسته به نوع آن می تواند به عنوان یک ضد ویروس عمل کند. بنابراین"MiRNA ها می توانند به عنوان وسیله ای برای پیشگیری، تشخیص و بهبود عفونت های ویروسی عمل کنند" ، و زمینه تحقیق در مورد توسعه درمان موثر برای کووید19 را فراهم می کنند.

 

اکنون، تیمی از محققان از چند دانشگاه معتبر ایران، نقش میکرو RNA را در کووید19 بررسی کرده اند. مطالعه آنها با عنوان "نقش ظهور میکرو RNA ها در عفونت شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس جدید در آخرین شماره مجله ایمونو فارماکولوژی بین المللی منتشر شده است.

بیماری همه گیر کووید19 ناشی از سندرم شدید تنفسی حاد کرونا ویروس جدید بیش از 59.69 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و منجر به مرگ بیش از 1.4 میلیون نفر شده است. این ویروس برای اولین بار در اواخر سال 2019 در ووهان چین شناسایی شد و از آن زمان به 191 کشور در سراسر جهان گسترش یافته است.

طی یازده ماه گذشته، چیزهای زیادی در مورد ویروس جدید کشف شده است. ظرفیت آن در آلوده سازی سلولهای میزبان انسانی، تأثیرات مختلف آن بر روی افراد آلوده و پویایی انتقال آن از یک شخص به شخص دیگر.

اکنون، تیمی از محققان مستقر در ایران، نقش میکرو RNA را در کووید19 بررسی کرده اند. مطالعه آنها با عنوان "نقش ظهور میکرو RNA ها در عفونت شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس جدید در آخرین شماره مجله ایمونو فارماکولوژی بین المللی منتشر شده است.

SARS-CoV-2 یک ویروس بتاکورونا است که یک ویروس پوشیده با RNA تک رشته ای با حس مثبت است. این خانواده از خانواده coronaviridae است و مانند سایر افراد در نوع خود، به طور معمول باعث عفونت دستگاه تنفسی (RTI) می شود.

میکرو RNA ها

میکرو RNA ها یا miRNA ها در اصل مولکولهای کوچکی هستند که طول آنها حدود 17 و 24 نوکلئوتید است. اینها RNA های تک رشته ای غیر کد کننده هستند که برای ترجمه RNA های پیام رسان بالغ (mRNA ها) به پروتئین ها مورد نیاز هستند.

محققان ایرانی می نویسند که این miRNA ها در فرآیندهای مختلف مانند "انتشار سلول، تمایز، رشد و آپوپتوز" نقش دارند. این miRNA ها همچنین سیستم ایمنی ذاتی و سازگار را تنظیم می کنند.

مطالعات قبلی نشان داده است که بیان این miRNA ها می تواند در پاسخ میزبان به ویروس های کرونا و سایر ویروس های تنفسی نقش داشته باشد. این تیم می نویسند، تغییرات در بیان miRNA در سلولهای اپیتلیال میزبان می تواند به "پاتوژنز عفونتهای تنفسی شدید و مزمن" کمک کند.

در این بررسی نقش این miRNA ها به عنوان شواهد علمی موجود بررسی شده است.

SARS-CoV-2 و پاسخهای ایمنی ناشی از آن

وقتی در معرض عفونت مانند SARS-CoV-2 قرار بگیرید، ایمنی هومورال فعال می شود. سلول های T و سلول های B به سلول های پلاسما متمایز می شوند که آنتی بادی (Abs)  علیه آنتی ژن ویروسی خاص  (Ag) تولید می کنند. سپس این ABS ها جلوی ورود ویروس به سلول های میزبان را می گیرند.

سلول های B و T در برابر "پروتئین های سنبله (S) ، نوکلئوکپسید (N) ، غشای (M)  و پاکت (E) SARS-CoV-2  پروتئین های ساختاری Abs تولید می کنند.

 محققان می نویسند که پاسخ T helper 1 (Th1) برای کنترل هر دو MERS-CoV و  SARS-CoV-1 ویروس های مختلف کرونا در خانواده مشابه  SARS-CoV-2 - و احتمالاً خود SARS CoV-2 مهم است.

پاسخ ایمنی ضد ویروسی و نقش miRNA ها. TLR، گیرنده Toll-like؛ RIG1 ، ژن القا شده توسط اسید رتینوئیک I ؛ MAD5، پروتئین مرتبط با تمایز ملانوما 5. پروتئین سیگنالینگ ضد ویروسی میتوکندری. TRAF3، فاکتور 3 مرتبط با گیرنده های TNF؛ TRAF6، فاکتور 6 مرتبط با گیرنده های TNF؛ IKK ، I؟ B کیناز؛ اتصال کیناز 1؛ IRF3، عامل تنظیم کننده اینترفرون 3 ؛ IFN، اینترفرون؛ IFNAR1، گیرنده اینترفرون a / 1 1 ؛ STAT1 ، مبدل سیگنال و فعال کننده رونویسی 1 ؛ STAT2 ، مبدل سیگنال و فعال کننده رونویسی 2 ؛ IRF9 ، عامل تنظیمی اینترفرون 9 ؛ ISG ، ژن تحریک شده با اینترفرون ؛ miRNA ها ، میکرو RNA ها.

سندرم طوفان سیتوکین

سندرم طوفان سیتوکین (CSS)  هنگامی ایجاد می شود که مقادیر زیادی سیتوکین پیش التهابی توسط سلولهای ایمنی فعال شده آزاد شود. CSS یکی از عوارض کووید19 است و در صورت شروع، اغلب باعث بیماری شدید یا حتی مرگ می شود.

محققان ایرانی می نویسند: "ARDS  (سندرم پریشانی حاد تنفسی) بسیار با CSS در ارتباط است زیرا سلولهای موثر در ایمنی در طی ARDS مقدار زیادی سیتوکین و کموکین پیش التهابی ترشح می کنند و منجر به پاسخهای التهابی سیستمیک کنترل نشده می شوند." محققان توضیح دادند، ARDS ناشی از CSS باعث نارسایی چند عضو و بعد مرگ می شود.

 

میکرو RNA ها در پاسخ میزبان به عفونت های تنفسی ویروسی

هنگامی که یک ویروس یا عامل بیماری زا فرد را آلوده می کند، اولین پاسخ ایمنی بدن از طریق ایمنی ذاتی است. miRNA عملکرد سلولهای ایمنی مختلف مانند "سلولهای دندریتیک، سلولهای اپیتلیال، مونوسیتها، گرانولوسیتها، سلولهای NK و ماکروفاژها" را تنظیم می کند. نقش miRNA حاصل از مطالعه و مقالات موجود موجود را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

miRNA ها در انتقال سیگنال TLR ها (گیرنده های عوارض مانند پروتئین غشایی خاص) شرکت می کنند

miR-146a و miR-146b در مقادیر بیشتری بیان می شوند وقتی لیپوپلی ساکارید(LPS)  در غشای سلول در معرض رده سلول THP-1 قرار گیرد. مسیرهای سیگنالینگ TLR در معرض آگونیست های قارچی ، ویروسی و باکتریایی فعال می شوند.

miR-155 همچنین تنظیم کننده سیتوکین های پیش التهاب است

miR-146a همچنین مسیر سیگنالینگ TLR را تعدیل می کند

هنگام تولید miR-152 و miR-148 ، تولید سیتوکین ها مانند TNF-α ، IL-6 و IL-12 کاهش می یابد.

miRNA ها پاسخ های ایمنی سازگار با مرکز را تنظیم می کنند

miR-181a در سلولهای T نابالغ می تواند انتقال سیگنال گیرنده سلول T را تعدیل کند

چندین مطالعه نشان داده است که miR-155 و miR-128 پاسخ های ایمنی ذاتی را در برابر ویروس های تنفسی تنظیم می کنند. وقتی این miRNA ها برداشته شوند، میزبان نسبت به این ویروس ها حساس است.

بررسی سیلیسی miRNA ها در تعامل با mARNA های SARS-CoV-1 نشان می دهد که تنظیم مجدد miR-214 ، miR-574-5p و miR-17 وجود دارد که از تکثیر ویروس جلوگیری می کند

با استفاده از MERS-CoV ، miRNA ها بیان ژن ویروسی را کم تنظیم می کنند و بنابراین از تکثیر آن جلوگیری می کنند

miR-32 هدف ژنوم RNA ویروسی در SARS CoV-2 است. این تیم می نویسد،"چندین شواهد نشان داده که عوامل بیماری زای ویروسی می توانند با استفاده از miRNA های میزبان از نظارت سیستم ایمنی بدن فرار کنند."

تاکنون هیچ دارویی وجود ندارد که بتواند miRNA ها را در عفونت های ویروسی افزایش یا مهار کند

 

نتیجه گیری و پیامدهای بررسی

این مطالعه نشان می دهد که miRNA ها نقش مهمی در کنترل ویروسی چندین فرآیند سلولی مشاهده شده در طی عفونت های ویروسی دارند.

فعالیت miRNA ها می تواند شدت کووید19 را تعیین کند.

 این مطالعه نشان می دهد، miRNA های میزبان، می تواند عفونت را تقویت کند و همچنین بسته به نوع آن می تواند به عنوان یک ضد ویروس عمل کند. محققان ایرانی می نویسند، "MiRNA ها می توانند به عنوان وسیله ای برای پیشگیری، تشخیص و بهبود عفونت های ویروسی عمل کنند" ، و زمینه تحقیق در مورد توسعه درمان موثر برای کووید19 را فراهم می کند.

 

انتهای پیام/

معصومه صادقی

https://www.news-medical.net/news/20201124/The-role-of-micro-RNA-in-SARS-CoV-2-infection-and-COVID-19.aspx

زمان انتشار: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰:۰۷

شناسه خبر: 93049

مطالب مرتبط :
پزشکان هشدار می دهند

پزشکان هشدار می دهند " زبان کووید" یکی از نشانه های عفونت است

پزشکان هشدار می دهند بر اساس تحقیقات جدید، زبان متورم یا تکه ای ممکن است نشانه ای از عفونت ویروس کرونا باشد.

زهرا رگبار؛ از علاقه به سمینار‌های علمی تا شهادت در مسیر سلامت مردم

در مصاحبه با همسر شهید مدافع سلامت استان بوشهر؛

زهرا رگبار؛ از علاقه به سمینار‌های علمی تا شهادت در مسیر سلامت مردم

شهیده زهرا رگبار، هفتمین شهید مدافع سلامت استان بوشهر، مدیر پرستاری سابق و از پرسنل ایثارگر و خدوم پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر که بعد از ۳۰ سال خدمت به مردم و در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در اثر ابتلای به این ویروس منحوس به شهدای مدافع سلامت پیوست، فردی وظیفه‌شناس، متعهد، دلسوز و مهربان و مدیری توانمند در عرصه پرستاری استان بود.

مغز

فناوری تصویربرداری نوین در مطالعه فعالیت مغز کودک

تیمی از دانشمندان و مهندسان انگلستان فناوری جدیدی را برای تصویربرداری از مغز نوزادان و نوزادان به نمایش گذاشته اند.

سلول

داروی احیا کننده، سلولهای بنیادی را برای بهبودی بدون التهاب احضار می کند

محققان دارویی تولید کرده اند که می تواند سیگنال های التهاب سلولهای بنیادی را به بافت آسیب دیده تقلید کند، بدون اینکه التهاب دیگری ایجاد کند.

همان کت و شلوار پوشیده های پشت میز مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد و بلوار آبسرد دماوندند

نخبگان بسیج علمی پژوهشی ناحیه مبارکه؛

همان کت و شلوار پوشیده های پشت میز مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد و بلوار آبسرد دماوندند

نخبگان بسیج علمی پژوهشی ناحیه مبارکه مطرح کردند: همان کت و شلوار پوشیده های پشت میز مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد و بلوار آبسرد دماوندند.

دو داروی کرونا با حمایت بسیج علمی اصفهان به مرحله تست بالینی رسیده است/ حدود ۶۰ طرح در حوزه معیشت مردم حمایت شده اند

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان گفت؛

دو داروی کرونا با حمایت بسیج علمی اصفهان به مرحله تست بالینی رسیده/ حدود ۶۰ طرح در حوزه معیشت مردم حمایت شده اند

خالد گمار مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان، گفت: در بحث داروی کرونا دو دارو داریم که به مرحله تست بالینی رسیده و کارهای آن در حال انجام است، همچنین در رابطه با شعار سال حدود ۶۰ طرح در حوزه معیشت مردم حمایت شده اند.

حسن زاده

خبرگزاری علم و فناوری خبر می‌دهد

پرش سه گام تشخیص کرونا ۱۵ متر دورتر

نخبه مازندرانی موفق به ساخت دستگاهی شده که امکان بررسی سه مولفه اصلی کرونا تب، وضعیت اکسیژن و ضربان قلب را داشته و مولفه‌های شناسائی شده روی تلفن هوشمند قابل استخراج است.

برگزاری طرح

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی خبر داد

برگزاری طرح " شهید سلیمانی" در کلیه پایگاه های بسیج برای مقابله با کرونا

هنری با اشاره به برگزاری طرح" شهید سلیمانی " گفت: این طرح به صورت محله محور در کلیه پایگاه های بسیج استان برای مقابله با کرونا برگزار خواهد شد و هم اکنون نیز این طرح از ۱۲ پایگاه مقاومت بسیج در بیرجند آغاز شده است.

ز

حمایت از طرح های حوزه سلامت در دستور کار بسیج علمی و پژوهشی ایلام

مسئول سازمان بسیج علیم و پژوهشی استان ایلام اظهار کرد : خوشبختانه در سال جاری با اعلام فراخوان حمایت از طرح ها و ایده های پیشگیرانه و مبارزه با کرونا ، بسیاری از ایده های خلاقانه و نوآورانه حوزه سلامت ، با حمایت مادی و معنوی این سازمان حمایت و به مرجله تجاری سازی رسیدند .

مهار پاندمی

موثرترین استراتژی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا+عکس

رویکردهای گوناگونی توسط دولت های مختلف در راستای مقابله با همه گیری ویروس کرونای جدید (SARS-CoV-۲) وجود دارد. متخصصان بهداشت عمومی در خصوص یک راه حل جامع برای مهار پاندمی به اتفاق نظر نرسیده‌اند؛ برخی استفاده از تست‌های سریع و گسترش زیر‌ساخت‌ها و گروهی دیگر از رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم را موثرتر می‌دانند.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب