براساس یافته های یک پژوهش؛

جای خالی مقالات علمی در حوزه «رسانه و امنیت» در ایران

مقاله علمی «مطالعه روند تولیدات علمی در حوزه رسانه و امنیت در پایگاه استنادی وبگاه علوم» نشان می دهد در حوزه «رسانه و امنیت» تنها یک مقاله علمی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ در ایران نگارش شده است.

به گزارش خبرگزار علم و فناوری از گلستان؛ «مطالعه روند تولیدات علمی در حوزه رسانه و امنیت در پایگاه استنادی وبگاه علوم» با هدف پژوهـش حاضـر، تحـليــل سـاختار شـبکه مفاهيـم حــوزه «امنيت و رسـانه» انجام شده است که نشان می دهد که آنگونه که باید در حوزه مقالات علمی در حوزه «رسانه و امنیت» در کشور پژوهش نشده است.

 

در این پژوهش از روند انتشـارات و اسـتنادها در حوزه «رسـانه و امنيت«، از سـال 2000 تا 2019 و همچنين تهیه نقشـه علمي اين حوزه اقدام شده است.

 

 اين پژوهش با اسـتفاده از فنون تحليل شـبکه اجتماعي و تحليل خوشـه انجام شـده و منبع گردآوري داده ها پايـگاه اسـتنادي وبـگاه علـوم به شمار می رود و گـردآوري داده ها به صـورت جسـتجوي موضوعي در عناويـن مقالات انجـام شـده اسـت.

 

بـراي تعيين الگوهـاي اسـتنادي از دو شـاخص عامل تأثيـر و تعـداد اسـتنادات در این پژوهش اسـتفاده شـده است،  نتايـج این پژوهش  نشـان می دهد کـه 536 مقالـه در حـوزه امنيـت و رسـانه از سـال 2000 تـا 2019 توسـط 984 نويسـنده در سطح دنیا منتشـر شـده اسـت کـه از ايـن تعـداد، 28 نويسـنده به صـورت فعـال بـا تعـداد حداقـل دو مقالـه در ايـن حـوزه پژوهشـي، بـا همديگـر در ارتبـاط هسـتند.

 

این مقاله توسط سمیه لبافی «نويسنده مسئول» و دکتري مديريت رسانه، استاديار پژوهشگاه علوم و فناوري مطالعات ايران (ايرانداک(» ، سید مهدی شریفی دکتري مديريت رسانه، استاديار دانشکده مديريت، دانشگاه تهران و داود محمدی کارشناسي ارشد مديريت رسانه، دانشگاه تهران  به نگارش در آمده است.

 

براساس این پژوهش بيشـترين تعداد مقالات و پژوهش هـا در اين حـوزه از علـم بـا ۲۹.۲۹۱ درصـد  و تعـداد ۱۵۷مقاله در کشـور آمريـکا و کمترين با ۰.۱۸۷ درصـد و تعـداد یک مقاله  در کشـور زيمباوه منتشـر شـده اسـت.

 

کشـور ايران بـا يـک مقالـه و بـا ۰.۱۸۷ درصـد در رتبـه ۵۴ قـرار دارد که دليل برتري آن نسـبت بـه ديگـر کشـورها در اين حـوزه با همان درصد، ميزان اسـتنادات بيشـتر اسـت.

 

بـا ترسـيم خوشـه هاي موضوعـي پرتکرارتريـن مفاهيـم حـوزه رسـانه و امنيـت و همچنيـن رونـد تحـول آنهـا را  در این پژوهش نشان داده شده است کـه بيشـترين تکـرار را در مقالات داشـتند شـامل رسـانه هاي اجتماعـي، امنيـت اطلاعات، حريم خصوصـي، تروريسـم، نظـارت، رسـانه ، امنيـت ملـي و رسـانه هاي جديـد می شود.

 

ايـن پژوهـش سـعي کـرده اسـت بـا اسـتفاده از تحليـل همرخدادي واژگان، مفاهيـم اصلـي حـوزه امنيـت و رسـانه و نحـوه پيونـد و ارتبـاط آنهـا را بـا هـم بـه تصويـر بکشـد، همچنيـن بـا ايجـاد شـبکه اي از مفاهيـم ايـن حـوزه، تجزيه وتحليل خوشـه ها و در نهايت سـازماندهي آنها، ازيک طرف موجب شـناخت و آگاهي متخصصان حـوزه رسـانه از شـاخه ها و زيـر شـاخه هاي پراهميـت و کم اهميت اين رشـته بر اسـاس توجهـات جامعـه علمـي در سـطح بين المللي بشـود.

 

ايـن کار ميتواند به رشـد توليدات علمـي در حـوزه رسـانه و امنيـت در مهمتريـن شـاخه هاي موضوعـي بيانجامـد.

 

این مقاله در فصلنامه پژوهش های ارتباطی، ســال بیـست وهـفـتـم (1399) ، شمـاره سه به چاپ رسیده است که مورد استناد پژوهشگران دیگر کشورها نیز قرار گرفته است.

 

زمان انتشار: پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰:۰۰

شناسه خبر: 94039

مطالب مرتبط :
سواد رسانه

نفوذ در کشور به دلیل ضعف در سواد رسانه

بدترین نوع جنگ، جنگ رسانه است. شبکه های معاند در این حوزه کار می کنند و مطالبی را در شبکه های اجتماعی نشر میدهند که اختلاف انگیز است.

سمانه شهری نژاد

مدرس دانشگاه، مولف و محقق حوزه پوشاک عنوان کرد

علاقمندی دانشگاه های اروپایی به پوشاک و اقوام ایرانی

مدرس دانشگاه، مولف و محقق حوزه پوشاک عنوان کرد بخش هایی از کتاب «تاریخ پوشاک گلستان و اقوام فرهنگ عامه» به عنوان منبع علمی رساله دکتری دانشگاه آکسفورد و در حوزه ایرانشناسی آکادمیک اتریش مورد استفاده قرار گرفته است.

۲۲۲۲

اشنایی با شبکه اجتماعی گوگل پلاس

شبکه اجتماعی گوگل پلاس

​گوگل پلاس چیست؟ Google+ یا Google Plus یک شبکه اجتماعی از سمت گوگل میباشد. که در سال ۲۰۱۱ معرفی شد. شبکه اجتماعی گوگل پلاس که به G+ هم معروف است برای اشتراک گذاری عکس و متن و لینک مورد استفاده قرار میگرد. شبکه اجتماعی گوگل پلاس دارای ویژگیهای فراوانی میباشد

یادداشتی درپی ترور شهید محسن فخری زاده

یادداشتی درپی ترور شهید محسن فخری زاده؛

ناکامی اهداف شرارتی دشمن با پاسخ‌های هوشمندانه ایران/کلوخ انداز را پاداش سنگ است

از راهبردهای بنیادین در جهت پاسداری از "سرمایه ملی" که مسئولان امر، باید به صورت فعال دنبال ‌کنند بالا بردن هوشمندانه هزینه رفتارهای خصمانه‌ دشمن است.

سردار اکبری

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری؛

آموزش سواد رسانه ای به افراد جامعه ضرورت دارد

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش سواد رسانه ای به افراد جامعه ضرورت دارد و همه باید آن را فراگیرند.

اخرین یافته ها درباره کرونا

آخرین یافته های علمی پیرامون کووید ۱۹ چیست؟

از زمان انتشار ویروس کرونا، تحقیقات درباره جنبه های مختلف این بیماری فراگیر به سرعت در حال گسترش است. سوالات بسیاری درباره منشا، نوع و شیوه انتقال، علائم و تاثیرات این ویروس مطرح شده است. علاوه بر این مباحث مربوط به امکان یا عدم امکان کنترل اپیدمی نیز از مباحث داغ این روزهاست. در این خبر برخی از جدیدترین یافته های علمی درباره ویروس کرونا را در اختیار شما قرار میدهیم.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب