معرفی کتاب، هر آنچه باید درباره شتاب دهنده ها بدانید

شـتاب دهنده هـا موسسـاتی هسـتند کـه بـه ایده هـا برای رسیدن بـه مرحلـه اجـرا کمک می کنند

کتاب، هرآنچه که باید درباره شتاب دهنده ها بدانید اثر مهران منصوری ویژه دانشجویان و علاقمندان به علم است در این کتاب آمده است؛ شـتاب دهنده هـا موسسـاتی هسـتند کـه بـه ایدههـای اسـتارت آپـی کمـک میکننـد کـه در زمـان کوتاهتـری بـه مرحلـه اجـرا برسـند.

به گزارش خبرگزاری علم و فن آوری از خراسان جنوبی، امروزه یکی از فاکتورهای مهم در استارت آپ ها ، شتاب دهنده ها هستند . کتاب هر آنچه باید درباره شتاب دهنده ها بدانیدبه پرسش های دانشجویان و علاقمندان به این کتاب را درباره شتاب دهنده ها و عملکرد آن ها در استارت آپ ها پاسخ می دهد .
در قسمتی از کتاب « هر آنچه باید راجع به شتاب دهنده‌ها بدانید » می خوانیم :

سود شتاب دهنده ها از کجا تأمین می شود ؟

در یک شتاب دهنده معمولا به طور همزمان چند پروژه و استارت آپ وارد می شوند . این موسسات تنها وقت و انرژی خود را روی یک مسأله نمی گذارند . اما در این میان چه سودی نصیب این موسسات خواهد شد ؟

شتاب دهنده ها قبل از آغاز فعالیتشان با صاحبان کسب و کار قرارداد بسته و بخشی از سهام شرکت را می خرند . در این صورت اگر ایده و کسب و کار به نتیجه برسد ، شتاب دهنده ها جز سهام داران شرکت بوده و سود سالانه دریافت خواهند کرد .

تاریخچه تشکیل شتاب دهنده ها به سال ۲۰۰۵ در بریتانیا باز می گردد . این شرکت توسط پل گراهام و شرکایش با نام وای کامبینیتور تأسیس شد . این شرکت در هر سال استارتاپ های زیادی را به مصاحبه دعوت کرده و از میان آن ها ۲ ایده خاص و قوی را انتخاب می کند .

بعد از انتخاب استارت آپ ها ، به طور کامل به آن ها در زمینه های مختلف مشاوره ، سرمایه برای رشد و ارتباطات کمک کرده و در ازای آن ۷ % از سهام شرکت را به نام خود می زند .

در حال حاضر شرکت های اکسلریتوری بسیاری در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند . اما هنوز شرکت وای کامبینیتور یکی از بزرگ ترین و قدرتمند ترین آن ها در دنیا به شمار می رود .

شـتاب دهندههـا موسسـاتی هسـتند کـه بـه ایدههـای اسـتارت آپـی کمـک میکننـدکـه در زمـان کوتاهتـری بـه مرحلـه اجـرا برسـند. ایـن شـرکتها بـه صاحبـان ایـده
مشـاوره تخصصـی میدهنـد، افـراد متخصـص را جهـت تکمیـل تیـم کاری معرفـی میکننــد، فضــای فیزیکــی و دســتگاههای مــورد نیــاز را تهیــه و ســرمایه گــذاری
میکننــد. در صورتــی کــه ایــده کســب و کار بــه نتیجــه برســد، شــرکتهای شــتاب دهنــده بیــن 10تــا 20درصــد ســهام شــرکت را بــه نــام خــود خواهنــد زد. شــتاب
دهندههـا هـم بـرای خـود موسسـات، هـم بـرای صاحبـان ایـده و هـم بـرای اقتصـادکشـور بسـیار مفیـد و تاثیرگـذار خواهنـد بـود.

کتاب، هرآنچه که باید درباره شتاب دهنده ها بدانید اثر مهران منصوری ویژه دانشجویان و علاقمندان به علم است .

انتهای پیام/ 

زمان انتشار: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۸:۳۷

شناسه خبر: 95576

مطالب مرتبط :
هوش مالی

یک جرعه با کتاب؛

هوش مالی خود را افزایش دهید

با بهره گیری از کتاب "هوش مالی خود را افزایش دهید" سروسامانی به وضعیت مالی خود دهید.

۲۵

با توجه به ضرورت و تاثیر شتاب دهنده ها در دستورکار قرار گرفت؛

ایجــاد شتابدهنده تخصصی درحوزه کارآفرینی اجتماعی

تفاهم نامه ای در راستای ایجاد شتابدهنده تخصصی حوزه کارآفرینی اجتماعی در معاونت علمی و فناوری منعقد شد.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب