بازیابی طلا از پسماند مس

نیاز صنایع به مواد اولیه باعث گشته تا بشر به دنبال کشف و استخراج هرچه بیشتر فلزات مورد نیاز خود باشد. در این میران مس به دلیل موارد استفاده فراوان به عنوان یک فلز استراتژیک و مهم مطرح است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ مخترع البرزی اقدام به بازیابی طلا از پسماند مس کرد. مهندس شایان خاک مردان در مصاحبه با این خبرگزاری اظهار داشت: مس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺲ ﻗﺮار دارد. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ آﻧﺪي ﺣﺎوي ﻋﻨﺎﺻﺮ ارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه، ﻓﻠﺰات ﮔﺮوه ﭘﻼﺗﯿﻦ، ﺗﻠﻮرﯾﻢ، ﺳـﻠﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮب، آﻧﺘﯿﻤﻮان، رﻧﯿﻮم، آرﺳﻨﯿﮏ، آﻫﻦ، ﻧﯿﮑﻞ و ﺑﺎرﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۸:۱۴

شناسه خبر: 99137

مطالب مرتبط :
تولید روزانه حدود ۱۵ تن پسماند بیمارستانی و پزشکی در اصفهان/ لندفیل شرق تکمیل شده، نیازمند همکاری بین بخشی هستیم

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

تولید روزانه ۱۵ تن پسماند بیمارستانی و پزشکی در اصفهان/ لندفیل شرق تکمیل شده، نیازمند همکاری بین بخشی هستیم

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جریان بازدید از لندفیل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی شهر اصفهان واقع در شرق اصفهان بر ضرورت تعیین وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی و اتخاذ راهکاری ایمن و علمی برای دفع این پسماندها تأکید کرد.

صرفه جویی در تصفیه آب های اسمز معکوس

صرفه جویی در تصفیه آب های اسمز معکوس

تصفیه آب (water puritication) به فرایندهایی گفته می شود که طی آن مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده های بیولوژیکی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف می شوند.

اسپکتروفتومتر یا طیف سنج

ساخت دستگاه طیف سنج یا اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر یک دستگاه ضروری آزمایشگاهی است که بر هم کنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می دهد.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب