فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

کد مطلب: 33044  |  تاريخ: سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶  |  ساعت: ۲۲:۵۴


مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم 1-مراجعه به سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري سپاه محمد رسول ا....، مديريت توسعه فني 2- پر کردن فرم تقاضا 3- فرستادن فرم به نشاني B.elme roshed@chmail.ir 4- تعيين تاريخ جلسه دفاعيه اوليه با مديريت مراکز رشد 5- برگزاري جلسه دفاعيه (در اين جلسه متقاضي به توضيح و دفاع از نوآوري و عملي بودن طرح و ارائه مستندات خواهد پرداخت). 6- عقد قرار داد استقرار حداکثر به مدت 9 ماه  
http://stnews.ir/content/news/33044/فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

چاپ خبر