���������������������-��������������������-��-������������-����-������-������

موفقیتی دیگر برای عضو مرکز رشد فناور نخبگان پارک فناوری پردیس؛

پارس کارن موفق به تولید سامانه‌های هوشمندسازی و مدیریت از راه دور شد

سامانه گلخانه هوشمند پارس کارن از طریق همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا (هوشمندسازی)، در بهینه و خودکارسازی کشت محصولات تحول بسیار خوبی در کشاورزی به وجود آورده است.