��������������-������������-��������-��-����������-����������-�������������-

قرنطینه هوشمند چیست و چگونه اعمال می‌شود؟

در جدیدترین روش مقابله با ویروس کرونا، قرنطینه هوشمند می باشد که در سطح جامعه اعمال شده است.