��������������-��������

با حضور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی:

سومین نشست امنیت غذایی در مازندران برگزار می‌شود

سومین نشست امنیت غذایی با حضور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می‌شود.

میزبانی دانشگاه کشاورزی مازندران:

دومین نشست امنیت غذایی کشور برگزار می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی مازندران از برگزاری دومین نشست امنیت غذایی کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری:

روند تولید محصولات غذایی کشور نیاز به بازنگری دارد

عضو هیآت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اعلام اینکه روند تولید فعلی محصولات غذایی در کشور پایدار نیست، گفت: به صورت جدی نیاز داریم که در سیستم فعلی تغییرات مناسبی ایجاد شود.

مدیر پژوهشکده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی :

تضاد بین برنامه‌های کشور و دغدغه‌های محیط زیستی/درک درست از رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست باید ایجاد شود

مدیر پژوهشکده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اعلام اینکه بین برنامه‌های کشور و دغدغه‌های زیست محیطی تضاد عمیقی وجود دارد، گفت: برای حفظ محیط زیست باید درک درستی از رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیستی ایجاد شود.