������������-��������-����������

جایگاه سوخت خانگی

تکيه بر دستان يک کارآفرين

سمرقندیان : در صورت توليد انبوه ،اين طرح قابليت ايجاد اشتغال براي دو هزار نفر خواهد داشت.