����������-������������-����������

به تازگی صورت گرفت :

ترکیب سلول های دوباره برنامه ریزی شده با داربست ترکیبی برای بازسازی عضله ی آسیب دیده

دانشمندان امیدوارند که با استفاده از تکنیکی به نام برنامه ریزی مستقیم سلول، روزی عضلات آسیب دیده را احیا کنند و این یک مطالعه ی جدید در جهت درست است.

درمان بیماری ها با سنگ/طبی که هزاران سال قدمت دارد

سنگ درمانی که از دیرباز در زمره درمان ھای طب سنتی بوده، امروزه به عنوان یکی از رشته ھای طب مکمل معرفی و طبقه بندی می شود. استفاده از خواص درمانی سنگ ھای نیمه قیمتی و گوھرھا برخلاف استقبال گسترده مردم جھان، طی سال ھای اخير، موضوع جدیدی نیست، بلکه ھزاران سال قدمت دارد.