����������-����������

دانشگاه پیام نور در اقدامی سوال برانگیز:

«۱۲۳» استاد پیمانی را اخراج کرد

"دانشگاه پیام نور" در اقدامی سوال برانگیز «۱۲۳ » نفر از اساتید با قرارداد پیمانی این دانشگاه را اخراج کرده است.

علم و فناوری گزارش می دهد؛

در دانشگاه شیراز بر سر اساتید چه می گذرد؟

استاد دانشگاه شیراز گفت: از زمانی که گروه جدید بر مسند دانشگاه قرار گرفتندو در ادامه ریاست دانشکده ها نیز تغییر کردند، اساتید مؤمن و انقلابی در دانشگاه شیراز در فشار و تنگنا قرار گرفتند.