��������-����������-������������

علم و فناوری گزارش می دهد؛

در دانشگاه شیراز بر سر اساتید چه می گذرد؟

استاد دانشگاه شیراز گفت: از زمانی که گروه جدید بر مسند دانشگاه قرار گرفتندو در ادامه ریاست دانشکده ها نیز تغییر کردند، اساتید مؤمن و انقلابی در دانشگاه شیراز در فشار و تنگنا قرار گرفتند.